Share on Twitter
จำนวนผู้อ่านข่าว ::74

     การฝึกอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคารแบบออนไลน์

BEC

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพพลังงานของอาคารแบบออนไลน์ BEC Web-based ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 23 – 24 มกราคม 2563 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ห้อง ICT 1103 มาหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนิสิตบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 50 คน มาเรียนรู้ระบบคำนวนค่าการอนรักษ์พลังงาน ระบบวิเคราะห์สถิติ ผู้ใช้งานอาคาร วัสดุและอุปกรณ์ และฟังชั่นอื่นๆอีกมายมาย


ภาพ :   ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   supatra.ch@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/1/2563 16:32:42

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อยหลัง 7 วัน