“เสียงสะท้อนจากนิสิต” มหาวิทยาลัยพะเยา

10/3/2563 13:51:14น. 1991
ITA63

เสียงสะท้อนจากนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา

สภานิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสียงสะท้อนจากนิสิตขึ้น เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังนโยบายด้านการพัฒนานิสิตจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับการรับบริการ ในสวัสดิการด้านต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้บริการแก่นิสิต  ตลอดจนหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดี รองศาสตราจารย์  ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ นายสงกรานต์ หาญจริง ประธานสภานิสิต เป็นผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนาในประเด็นปัญหาที่นิสิตได้นำเสนอ ต่อผู้บริหาร  เช่น รถเมล์สวัสดิการ หอพัก การเรียนการสอน อาคารสถานที่พื้นที่กิจกรรม และชี้แจงสรุปแนวทางแก้ไขปัญหา หลังจากจากเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าว นายสงกรานต์ หาญจริง ประธานสภานิสิต  มหาวิทยาลัยพะเยา และนายสมยศ ศรีคำ นายกองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ทำการส่งมอบงานให้กับผู้นำนิสิตประจำปีการศึกษา 2563

            อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยากล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา มีวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” นอกจากการเตรียมนิสิตและเสริมสร้างศักยภาพของนิสิต ให้เป็นบัณฑิตคุณภาพ มีสมรรถนะ ตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ แล้ว ยังต้องได้กำหนดมาตรการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนิสิต เพื่อให้นิสิตมีคุณภาพชีวิตตามศักยภาพ และเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างมีความสุข

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ วงค์ไชย   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   
10/3/2563 13:51:14น. 1991
Print Friendly and PDF

“เสียงสะท้อนจากนิสิต” มหาวิทยาลัยพะเยา

#ITA63


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน