อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและคณะ พร้อมหารือแนวทางMOU ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 12/6/2563 16:43:32น. 1200

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและคณะ พร้อมหารือแนวทางMOU ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและคณะ พร้อมหารือแนวทางMOU ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และพลอากาศตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี จันทรพันธุ์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในโอกาสให้การมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวรายงานการประชุมหารือ เรื่อง การวางแผนและดำเนินการความร่วมมือ ด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กับ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล จี้ฟู ดร.สุขชาตรี ประสมสุข และ ดร.เกวรินทร์ จันทร์ดำ ร่วมหารือการส่งเสริมสนับสนุน และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ในการดำเนินงานด้านวิชาการ การวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศการวิจัยและพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ได้ดำเนินร่วมระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

  
ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   Suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :12/6/2563 16:43:32

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน