สถาบันนวัตกรรมฯ ม.พะเยา ประกาศเจตนารมณ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 15/6/2563 9:35:30น. 539

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.พะเยา จัดประชุมบุคลากร ประกาศเจตนารมณ์ "เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน" โดย ผอ.สถาบันนวัตกรรมฯ กล่าวเจตจํานงสุจริต และให้ทุกหน่วยงานย่อยและบุคลากรทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดปัญหาการทุจริตทุกรูปแบบ โดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบของการทุจริตที่มีผลเสียต่อประเทศชาติและประชาชน และให้ความสำคัญในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ดังนั้น ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี จึงได้เน้นย้ำและรณรงค์เจตจํานงสุจริตโดยกล่าวว่า จะมุ่งมั่นบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมมาภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มาขอใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการ ดังนี้ 1.ด้านการเปิดเผยข้อมูล โปร่งใส และมีส่วนร่วม 2.ด้านความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 3.ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์งาน และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 4.ด้านการเชิดชูคุณธรรม นำความรู้ไปก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยประกาศให้เจ้าหน้าที่ภายใต้สถาบันนวัตกรรมฯ รับทราบและยึดถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าที่ออกแบบนวัตกรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :15/6/2563 9:35:30

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน