คณะเภสัชศาสตร์จัดเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน 24/6/2563 10:38:19น. 436

คณะเภสัชศาสตร์ จัดเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา "จัดเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ปัจจุบัน" ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ICT1103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมี รศ. ดร. ภก. สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ และ ผศ. ภก. กิรติ เก่งกล้า รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงแนวทางและนโยบายในการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียน 1/2563 ของคณะเภสัชศาสตร์ ตามด้วยการ อบรมเทคนิคการใช้ระบบ Learning Management System (LMS) เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน จากทีมวิทยากรจากศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา (CITCOMS) ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์บรรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

--
คณะเภสัชศาสตร์
งานวิชาการ โทร 3188แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเภสัชศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเภสัชศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   วันที่/เวลา :24/6/2563 10:38:19

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน