มหาวิทยาลัย ใช้เครื่องมือวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนท้องถิ่น "1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน" 3/7/2563 16:55:00น. 418

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) เป็นหน่วยงานบูรณาการโครงการ รายตำบลรอบพื้นที่กว๊านพะเยา เพื่อดูแล และ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลด้วยการใช้ข้อมูล "ทุนทางวัฒนธรรมชุมชน" เพื่อแก้ปัญหาปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน อาทิ การพัฒนาสินค้าและบริการชุมชน การพัฒนาการตลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก การส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภูมิปัญญาท้องถิ่น งานหัตถกรรม การส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาท้องถิ่นตนเอง รวมทั้งการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน เป็นต้น

 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ไต) จะเป็นหน่วยจ้างงานในตำบลที่ทำหน้าที่ดูแล โดยจ้างงานประชาชนในพื้นที่ในแต่ละตำบล ไม่น้อยกว่า 20 คน ในแต่ละตำบลรวมทั้งทำหน้าที่ประสานงานและทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำฐานข้อมูลด้านทุนทางวัฒนธรรมชุมชนของตำบล เพื่อให้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบมีเป้าหมายชัดเจนที่จะสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและยกระดับสู่การสร้างผู้ประกอบการด้านวัฒนธรรมในชุมชนรอบกว๊านพะเยาแท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
ข้อมูล/ข่าว :    สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี   
เพิ่มข่าวโดย :   saran.he@up.ac.th   วันที่/เวลา :3/7/2563 16:55:00

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน