มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมประชุมหารือกรอบและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย 9/7/2563 21:23:13น. 509

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าชมบูธนิทรรศการมหาวิทยาลัยพะเยา

             เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2563  ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการประชุมกรอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม Miracle Grand AB ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  โดยกล่าวถึงกรอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทำหน้าที่เป็น System Integrator ในการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษาให้มีงานทำและร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนและให้เกิดการพัฒนาทักษะในการเสริมสร้างอาชีพใหม่ในชุมชนในตำบลที่รับผิดชอบ ภายในงานดังกล่าวมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "อุดมศึกษาพลังเปลี่ยนประเทศไทยและแก้ไขความยากจนอย่างยั่งยืนถาวร" โดย ศาสตราจารย์ นพ.ประเวศ วะสี  ตลอดจนกิจกรรมการอภิปรายรูปแบบการบูรณาการการแก้ปัญหาความยากจนระดับตำบล โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยและผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง


             ในการนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดแสดงนิทรรศการรูปธรรมการบูรณาการการแก้ปัญหาความยากจน โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ภายในบูธนิทรรศการได้จัดแสดงการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม  ซึ่งภายหลังจากการประชุมฯ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว.และคณะ ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการดังกล่าวของมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย 


ภาพ :   จีรัชญ์ ริมจันทร์   
ข้อมูล/ข่าว :    เด่นนภา ปัสตัน   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/7/2563 21:23:13

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน