มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในการประชุมและเยี่ยมนิสิตทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา 16/7/2563 17:26:40น. 458

มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ในการประชุมและเยี่ยมนิสิตทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี และคณะ  พร้อมด้วย นายกมล เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และผู้บริหารระดับสูงจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และเยี่ยมนิสิตทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นางสาววนิดา เทพจันตา นิสิตชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการศึกษา โรงเรียนต้นสังกัดมาจาก โรงเรียนทุ่งช้าง จังหวัดน่าน คนที่ 2 นายกฤษดา ธนชัยพงศ์พันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสหเวชศาสตร์ โรงเรียนต้นสังกัดมาจาก โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา และนายนุติกร จันแปงเงิน ชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนต้นสังกัดมาจาก โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยนิสิตทั้ง 3 คน เป็นนิสิตตั้งใจเรียน มีความประพฤติเรียบร้อย และช่วยงานกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยาด้วยดีตลอดมา ในการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัด นายกมล เชียงวงศ์ กล่าวต้อนรับ หลังจากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รายงานภาพรวมการจัดการศึกษาและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ในที่ประชุม คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาได้นำเสนอการดำเนินงานของคณะ เรื่อง 1 คณะ 1 สัญลักษณ์ความสำเร็จ (One Faculty, One Signature) รวมถึงรายงานผลการลงพื้นที่CSR ของมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ต่อมาเวลา 14.30-18.30 น. รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา                          ได้ติดตามเข้าประชุมร่วมกับโรงเรียนปงรัชดาภิเษกและโรงเรียนบ้านสระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ในการดำเนินงานการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ของโรงเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   Suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :16/7/2563 17:26:40

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน