ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นสมาชิก PULINET CARD (ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค) 22/7/2563 9:30:59น. 328

สมาชิก PULINET CARD

         ผู้มีสิทธิสมัครสมาชิก PULINET CARD ต้องเป็น อาจารย์ นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่สังกัดในสถาบันของห้องสมุดสมาชิกข่ายงาน ผู้ใช้บริการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถสมัครสมาชิกได้ที่งานบริการ พร้อมหลักฐานดังนี้

1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มการสมัคร http://www.clm.up.ac.th/v1/forms.php หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มและสมัครได้ที่งานบริการ

2. หลักฐานการสมัคร ดังนี้

รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ/พนักงานของมหาวิทยาลัย/สถาบันในข่ายงาน หรือบัตรนิสิต


สิทธิการยืม

        สามารถใช้บัตร PULINET Card ยืมหนังสือทั่วไปของหอสมุดกลางในข่ายงานได้ทุกแห่ง โดยสามารถยืมหนังสือทั่วไปได้ จำนวน 3 เล่ม นาน 7 วัน และสามารถยืมต่อในระบบได้ 1 ครั้ง หรือตามระเบียบที่ห้องสมุดนั้น ๆ กำหนด


สมาชิกในข่ายความร่วมมือ PULINET มีดังนี้


ภาคเหนือ
1.
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

http://library.cmu.ac.th/cmul/th

2. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

http://www.library.mju.ac.th/

3. สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.lib.nu.ac.th/

4. ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

http://www.clm.up.ac.th/index_new.html

5. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

http://www.mfu.ac.th/center/lib/


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6.
สำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

http://www.library.kku.ac.th/web/

7. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

http://www.library.msu.ac.th/web/

8. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

http://library.sut.ac.th/clremsite/

9. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

http://www.lib2.ubu.ac.th/techno/

10. สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

http://arc.npu.ac.th/main.php


ภาคกลาง
11.
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปกร สนามจันทร์

http://www.lib.su.ac.th/clib_tha/

12.สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา

http://www.lib.buu.ac.th/webnew2/

13.สำนักบรรณสารสนเทศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

http://library.stou.ac.th/

14.สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

http://www.lib.kps.ku.ac.th/g4/

15.สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

http://www.vit.src.ku.ac.th/


ภาคใต้
16.
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

http://www.lib.tsu.ac.th/

17. ฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

http://www.oas.psu.ac.th/

18. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

http://www.clib.psu.ac.th/news.php

19. ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

http://clm.wu.ac.th/

20. ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

http://lib.pnu.ac.th/ilib

    แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปรเมศวร์ ปัญญา   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/7/2563 9:30:59

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน