งานผลิตสื่อนวัตกรรม ให้บริการระบบสอบออนไลน์ UP LMS ขอแจ้งข้อมูลการใช้งานระบบในการสอบออนไลน์ช่วงวันและเวลาที่มีการใช้งานสอบออนไลน์ UP LMS หนาแน่น 21/8/2563 11:15:27น. 302

สอบออนไลน์ UP LMS

          ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2563สำหรับนิสิตปริญญาตรี ภาคปกติ ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป (ฉบับที่ 2) โดยกำหนดการจัดสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 1/ 2563 ระหว่างวันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2563 นั้น
          เพื่อให้การสอบออนไลน์ด้วยระบบ UP LMS เป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานผลิตสื่อนวัตกรรม ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงขอแจ้งข้อมูลการใช้งานระบบการสอบออนไลน์ช่วงวันและเวลาที่มีการใช้งานสอบออนไลน์ด้วยระบบ UP LMS หนาแน่น ระหว่างวันที่ 22 – 30 สิงหาคม 2563 และวันที่ 1 - 4 กันยายน 2563 (นอกปฏิทิน) ในช่วงวันเวลาดังกล่าวขอให้หลีกเลี่ยงกิจกรรมการเรียนการสอนและการสอบ (ที่ไม่แจ้งล่วงหน้า) ในระบบ UP LMS
facebook twitter line


ภาพ :   หน่วย UP LMS   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วย UP LMS   
เพิ่มข่าวโดย :   kedsanee.ng@up.ac.th   วันที่/เวลา :21/8/2563 11:15:27

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน