คณะนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดการประชุมและระดมความคิดเห็นเรื่อง: แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ภายใต้โครงการวิจัย: การวิเคราะห์และจัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ณ โรงแรมแม่โขงเดลด้า บูทิคโฮเทล อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

26/10/2563 15:54:42น. 1053
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

             วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมแม่โขงเดลด้า บูทิคโฮเทล อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดี ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ ดร.ฑาริกา พลโลก ดร.อภิญญาภรณ์ โสภา และ ดร.ณปภา สุวรรณรงค์ คณะนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดการประชุมและระดมความคิดเห็นเรื่อง: แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ภายใต้โครงการวิจัย: การวิเคราะห์และจัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก

               โดยท่านประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานเปิดการการประชุมและระดมความคิดเห็นและกล่าวตอนรับผู้เข้าร่วม ท่านพีรเดช คาสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย บรรยายพิเศษเรื่อง เขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก : มุมมองและทิศทางการพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอโครงการวิจัย:การวิเคราะห์และจัดทาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก

             โดยพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน ซึ่งมีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพพื้นฐานทั้งในด้านทางเศรษฐกิจ การเกษตร อุตสาหกรรม มีทรัพยากรและพื้นที่ที่เหมาะสม รวมถึงภาคการบริการ สังคมและวัฒนธรรม ที่จะได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีโครงข่ายในการขนส่งที่สำคัญกับระบบการขนส่งสำหรับสินค้า ระบบการขนส่งสำหรับผู้โดยสาร เส้นทางในการขนส่ง พาหนะในการขนส่ง จุดเชื่อมโยงในการขนส่ง ระบบและเทคโนโลยีในการให้บริการและการขนส่ง การค้าระหว่างชายแดนที่มีประตูเชื่อมต่อการค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยผ่านการค้าด่านชายแดน เนื่องจากกลุ่มจังหวัดเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกมีจังหวัดที่มีจุดผ่านด่านชายแดนถาวร ทั้ง 5 ด่าน ได้แก่ ด่านชายแดนเชียงของ ด่านชายแดนเชียงแสน ด่านชายแดนแม่สาย จังหวัดเชียงราย ด่านชายแดนบ้านฮวก จังหวัดพะเยา และด่านชายแดนห้วยโก๋น จังหวัดน่าน เป็นด่านชายแดนที่มีศักยภาพในการขนส่งสินค้า

        ซึ่งการจัดประชุมระดมความคิดเห็นดังกล่าวเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพที่สนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก (จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน)   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์เทพ   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
26/10/2563 15:54:42น. 1053
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะนักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดการประชุมและระดมความคิดเห็นเรื่อง: แนวทางการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ภายใต้โครงการวิจัย: การวิเคราะห์และจัดทําแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ณ โรงแรมแม่โขงเดลด้า บูทิคโฮเทล อําเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ##มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao
#sdg8 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน