คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมและจัดบูทการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

13/11/2563 13:27:44น. 1280
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมและจัดบูทการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ของกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 16 ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ วนาศรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นำโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, นางสาวศรีประไพ พูลทรัพย์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมบุคลากร เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ได้รับเกียรติที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอลงกรณ์ พลบุตร เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ของกลุ่มจังหวัดเชียงราย, น่าน, พะเยา และแพร่ พร้อมกล่าวเปิดการประชุมขับเคลื่อนศูนย์ฯ การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคของการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่และเกิดการขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรในระดับพื้นที่ นำไปสู่การแข่งขันระดับประเทศต่อไป


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
13/11/2563 13:27:44น. 1280
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมและจัดบูทการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)

##มหาวิทยาลัยพะเยา #SmartAgriculture #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
#sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน