คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการ " ทักษะการพูดและการนำเสนองาน "

17/12/2563 13:28:02น. 1055
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบริการวิชาการ " ทักษะการพูดและการนำเสนองาน " ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการบริการวิชาการ " ทักษะการพูดและการนำเสนองาน " ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา วิทยากรโดย คุณเปรมดา ทิพย์เดโช นักวิทยาศาสตร์ สาขาการประมง ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ฯ 

โดยโครงการนี้ เป็นโครงการบริการวิชาการภายใต้คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการ UP Skill & Re Skill ทักษะของผู้นำเสนอและหลักการนำเสนอ ผู้นำเสนอนั้น จะต้องศึกษาและฝึกฝนตนเองให้มีทักษะหลายด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำเสนอที่ดี เพราะผู้นำเสนอเสนอเป็นปัจจัยสำคัญในความสำเร็จของการนำเสนอ

โดยทั่วไปผู้นำเสนอจะต้องเสริมสร้างทักษะดังต่อไปนี้

1.ทักษะในความคิด (Conceptual Skill) ผู้นำเสนอจะต้องเรียนรู้ และสร้างความชำนาญชัดเจนในความคิดแม้ว่าจะมีเนื้อหาสาระจากข้อมูลที่มีอยู่ ผู้นำเสนอก็จะต้องคิดพิจารณาเลือกใช้ข้อมูล และลำดับความคิด เพื่อจะนำเสนอให้เหมาะแก่ผู้รับการนำเสนอ ระยะเวลาและโอกาส

2.ทักษะในการฟัง (Listening Skill) ผู้นำเสนอจะต้องสดับรับฟัง และสั่งสมปัญญาเป็นการรอบรู้จากการได้ฟัง 

3.ทักษะในการพูด (Speaking Skill) ผู้นำเสนอจะต้องฝึกฝนการพูด เพื่อบอกเล่าต่อเนื่องโน้วน้าวจูงใจ ให้ผู้รับฟังการนำเสนอเห็นด้วย อันจะเป็นทางทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ

4.ทักษะการอ่าน (Reading Skill) ผู้นำเสนอจะต้องเป็นนักอ่านที่มีความชำนิชำนาญชัดเจนในการสั่งสมข้อมูล สามารถประมวลความรู้นำมาใช้ในการนำเสนอได้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้รับการนำเสนอ

5.ทักษะในการเขียน (Writing Skill) ผู้นำเสนอจะต้องเสริมสร้างทักษะการเขียนเพราะการเขียนเป็นการแสดงความคิด ความเชื่อ ความรู้ ความรู้สึก อารมณ์ และทัศนคติ ของผู้เขียนให้ผู้อ่านได้ทราบโดยใช้ตัวอักษร การนำเสนอด้วยการเขียนจึงต้องมีความประณีต พิถิพิถันในการเลือกใช้คำด้วยความรู้ ความหมายที่แท้จริงของถ้อยคำ และใช้ถ้อยคำให้ถูกต้องเหมาะสม

6.ทักษะการถ่ายทอด (Delivery Skill) ผู้นำเสนอจะต้องฝึกงนการถ่ายทอดเนื้อหาสาระ ให้เกิดความเข้าใจถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ด้วยวิธีการนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และสถานการณ์ในการนำเสนอ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
17/12/2563 13:28:02น. 1055
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการบริการวิชาการ " ทักษะการพูดและการนำเสนองาน "

#SmartAgriculture #University of Phayao #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน