คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ 13/1/2564 22:43:12น. 436

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์
        เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2564 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์คลินิก ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์  เต็งรังสรรค์ รักษาการแทนคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันของบุคลากรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมี อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงอัญชลี ดุษฎีพรรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมนพร มณี รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ, อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงรุ่งระวี โชติเจริญรัตน์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม, อาจารย์ ทันตแพทย์ดลธรรม พรหมเสน ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์สถานภาพ สถานการณ์ และความต้องการ (SWOT analysis) ของคณะทันตแพทยศาสตร์ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดการพัฒนาของคณะอย่างสูงสุด จัดขึ้น ณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคาร 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 


Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน