โครงการ TQA Criteria 20/1/2564 11:29:01น. 480

โครงการกองบริการการศึกษา
  • วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 กองบริการการศึกษา จัดโครงการ TQA Criteria โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และบรรยายห้วข้อ “ความสำคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เบื้องต้น หลังจากนั้นเป็นกิจกรรม Workshop 1 : การวิเคราะห์การบริการของหน่วยงาน Workshop 2 : วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องระบบงาน และกิจกรรม Workshop 3 : เป้าหมายและตัวชี้วัดของการบริการ วิทยากรประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้อำนวยการกอง/ ศูนย์ และหัวหน้างาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาองค์กรตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวการเขียนโครงร่างองค์กรกับวิทยากร ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนการให้คำปรึกษาแก่หน่วยงาน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง/ ศูนย์ และหัวหน้างาน จำนวนทั้งสิ้น 80 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา


 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กชามาส คำแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :20/1/2564 11:29:01

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน