โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง วิถีอาจารย์มหาวิทยาลัยในยุคสอนออนไลน์ ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 22/1/2564 11:24:13น. 333

โครงการออนไลน์

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง วิถีอาจารย์มหาวิทยาลัยในยุคสอนออนไลน์ ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี บรรยายภาพรวมการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ หัวข้อ การพัฒนาคน
และรูปแบบการเรียนการสอน โดย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร
.อนุชา โสมาบุตร หัวข้อการพัฒนาบทเรียนและการใช้ iPad สำหรับการสอนออนไลน์ (COLA) โดย ผศ.ดร. กฤชวรรธน์ โล่วัชรินทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและการต่างประเทศ หัวข้อ ของต้องมี
อาจารยสอนออนไลน์ โดย ดร.ไชยพงษ์ เรืองสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ได้แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน
ผ่านจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ผผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น
74 คน 

facebook twitter line

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นพรัตน์ ใจหมั่น   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :22/1/2564 11:24:13

Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน