SEEN ปฐมนิเทศโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

1/2/2564 14:28:58น. 2150
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดการปฐมนิเทศโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ตัวแทนจากเทศบาลตำบลสันป่าม่วง และเทศบาลตำบลบ้านสางและในการปฐมนิเทศครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ ได้กล่าวชี้แจ้งวัตถุประสงค์และขั้นตอนในการดำเนินการโครงการ โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ – ธันวาคม 2564 ซึ่งคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์และคาดหวังว่าโครงการนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะรับประโยชน์สูงสุดตลอดระยเวลาดำเนินโครงการ เพื่อการพัฒนาสังคมชุมชนต่อไป


    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายนพดล มั่นที่สุด   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
1/2/2564 14:28:58น. 2150
Print Friendly and PDF

SEEN ปฐมนิเทศโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

#UniversityofPhayao #SEEN UP
#sdg1 #sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน