คณะสหเวชศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

10/2/2564 18:43:19น. 1529
AHS Green Office Banding

เมื่อ วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๑๐:๐๐-๑๑:๓๐ น. คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลจากการประชุม คณะกรรมการฯ ได้แบ่งการเตรียมงานออกเป็น ๖ คณะทำงาน โดยมี นางอริยนันท์ ประอ้าย เป็น ประธานคณะทำงานหมวดที่ ๑ (การกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล เป็น ประธานคณะทำงานหมวดที่ ๒ (การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก) นายจักรพันธ์ ฮ่องลึก เป็น ประธานคณะทำงานหมวดที่ ๓ (การใช้ทรัพยากรและพลังงาน) นายนพดล เมืองซื่อ เป็น ประธานคณะทำงานหมวดที่ ๔ (การจัดการของเสีย) นางสาวธิชาพร พูลสวัสดิ์ เป็น ประธานคณะทำงานหมวดที่ ๕ (สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย) และ นางคัทรียา วันโน เป็น ประธานคณะทำงานหมวดที่ ๖ (การจัดซื้อจัดจ้าง) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ในฐานะที่ปรึกษา ของ คณะกรรมการฯ โดย ประธานคณะทำงานหรือผู้แทน ทั้ง ๖ ชุด ดังกล่าว จะได้เข้ารับ การอบรมความรู้และเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่จัดโดย งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ใน วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่าง ๐๙:๐๐ ถึง ๑๒:๐๐ น. ณ ห้อง ICT 1111 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการเตรียมความพร้อมดังกล่าว คณะสหเวชศาสตร์ หวังไว้ว่า คณะทำงาน ทั้ง ๖ คณะ ของ คณะกรรมการชุดนี้ จะช่วยปลุกจิตสำนึกการรักษ์โลก ประหยัดพลังงานและทรัพยากร รวมทั้งมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บุคลากรทุกท่านและนิสิตทุกคน ของ คณะสหเวชศาสตร์ เป็นพลเมืองดีของโลก ใน ศตวรรษที่ ๒๑ นี้ต่อไป ตามวิสัยทัศน์ ที่ว่า คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำปัญญาแห่งวิชาชีพ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สู่สากล      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Gomate La-orpansakul   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
10/2/2564 18:43:19น. 1529
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการเข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg3 #sdg6 #sdg7 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน