คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดการประชุม "การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาดของสินค้าทางเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2"

2/3/2564 13:39:50น. 910
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดการประชุม "การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาดของสินค้าทางเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2"

วันที่ 1 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย "การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาดของสินค้าทางเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2" นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม พร้อมทีมคณะวิจัยเข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรระหว่างจังหวัดน่านและจังหวัดพะเยา และระบบและกลไกการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร พร้อมพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตรร่วมระหว่างจังหวัด เพื่อให้เกษตรกรทั้ง 2 จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 

 

ในระยะเวลาที่ผ่านในช่วงวิกฤตสถานการณ์ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 พบว่าเกิดการขายสินค้าออนไลน์จำนวนมากมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 100 ล้านบาท โดยเป็นสินค้าทางอุปโภคและบริโภค ซึ่งจะเป็นสินค้าประเภท ready to eat และสินค้าครัวเรือน จากการศึกษามีกลุ่มสินค้าทางเกษตรได้มาขายผ่านช่องทางออนไลน์ดังกรณีศึกษาข้าวหอมมะลิหนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา แต่ปริมาณการขายไม่สามารถทดแทนการขายในเวลาปกติได้ และมีสินค้าเกษตรบางชนิดเท่านั้น ที่สามารถขายได้ แต่ในภาพรวมของสินค้าทางเกษตรเองก็ไม่ได้รับประโยชน์ เนื่องจากกระบวนการสั่งซื้อที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ค้า เช่น Lazada และ Shopee เป็นต้น เพราะสินค้าทางการเกษตรมีอายุสั้น รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพสินค้าย้อนกลับ การเครมสินค้าทางเกษตร นอกจากนี้ยังพบว่าเกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ ส่งผลให้เกษตรกรตกขบวนในเวลาที่ผ่านมา จึงนำมาสู่การทำโครงการวิจัยดังกล่าวฯ นี้      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
2/3/2564 13:39:50น. 910
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดการประชุม "การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนห่วงโซ่อุปทานและกลไกทางการตลาดของสินค้าทางเกษตรในภาคเหนือตอนบน 2"

#คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน