คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสนามสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2564

4/3/2564 15:36:46น. 1107
สนามสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2564
        ในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสนามสอบประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน และประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม ให้กับนิสิตทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 และ 6 รวมถึงนิสิตทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตร์จากต่างประเทศ ซึ่งจัดสอบโดยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม (ศ.ป.ท.) ของทันตแพทยสภา โดยจัดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์พร้อมกัน 12 สนามสอบทั่วประเทศ โดยสนามสอบมหาวิทยาลัยพะเยาจัดการสอบโดยใช้ห้อง ICT1103/1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์โกวิท พูลสิน ผู้แทนจากทันตแพทยสภาเป็นประธานอนุกรรมการประจำสนามสอบฯ อาจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมนพร มณี
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะทันตแพทยศาสตร์  นางสาวปภาอร เขียวสีมา รักษาการแทนหัวหน้างานปฏิบัติการและวิชาชีพ คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นอนุกรรมการประจำสนามสอบฯ
        การสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรมเพื่อให้ได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีทั้งหมด 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การสอบเพื่อประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และทันตแพทย์พื้นฐาน ส่วนที่ 2 การสอบเพื่อประเมินความรู้ภาควิทยาคลินิกทันตกรรม ส่วนที่ 3 การสอบเพื่อประเมินความสามารถทางด้านทักษะคลินิกทันตกรรม โดยทันตแพทยสภากำหนดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิตต้องผ่านการสอบประเมินฯ ทั้ง 3 ส่วนนี้ จึงมีสิทธิได้รับใบประกอบวิชาชีพทันตกรรมในการเป็นทันตแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากและสุขภาพทั่วไปแก่ประชาชน


Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสนามสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2564

#ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์โกวิท พูลสิน #ดร.ทันตแพทย์พรพัฒน์ ธีรโสภณ #อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงมนพร มณี #นางสาวปภาอร เขียวสีมา #สนามสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม พ.ศ. 2564


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน