คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการทำบุญตักบาตรและประชุมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

4/3/2564 21:43:48น. 792
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการทำบุญตักบาตรและประชุมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

วันที่ 4 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทำบุญตักบาตรและประชุมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารและห้องประชุม Meeting Room #1 นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดี, บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ 

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีของคณะและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน สร้างเจตคติที่ดีต่อสายงานที่รับผิดชอบ ร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมทั้งคณะ โดยการตักบาตร นอกจากจะเป็นการให้ทาน และเพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการ ส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล ทรงธรรม และส่งเสริมคุณความดีของ ผู้ปฏิบัติ ทั้งผู้ตักบาตรและพระภิกษุสามเณรผู้รับบิณฑบาตร

 

และในเวลาถัดมา ดำเนินการประชุมบุคลากรทั้งคณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสารในองค์กรโดยตรงกับบุคลากร ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะฯ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆ ที่ผ่านมา ร่วมไปถึงการเสนอข้อคิดเห็น รับฟัง และข้อเสนอแนะของบุคลากรในคณะฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance ) นำไปสู่การพัฒนาองค์กร ตนเอง และงานที่ตนได้รับผิดชอบ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นปัจจุบัน และในอนาคตข้างหน้าเพิ่มยิ่งขึ้นต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
4/3/2564 21:43:48น. 792
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการทำบุญตักบาตรและประชุมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์

#คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน