คณะสหเวชศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ สำหรับ คณาจารย์ ของ คณะฯ

5/3/2564 18:32:13น. 276
backwardDesign5มีค64 12

เมื่อ วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙:๐๐-๑๖:๐๐ น. ณ ห้อง MD ๔๔๐๑ คณะสหเวชศาสตร์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ สำหรับ คณาจารย์ ของ คณะฯ ทั้งสองหลักสูตร เพื่อนำไปใช้ออกแบบ หลักสูตร กายภาพบำบัดบัณฑิต และ วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ้งกำลังอยู่ในกระบวนการการปรับปรุง ในการนี้ อาจารย์ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดีฯ และ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ตลอดเวลา ๖ ชั่วโมง ของการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม ได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบหลักสูตร ที่ตนเองรับผิดชอบ ในการผลิตบัณฑิต ตามแนวทางของ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประสงค์ให้ผู้เรียน อยู่และเรียนอย่างมีความสุข จบไปมีงานทำ เป็นคนดีของสังคม และเป็นเสาหลักของครอบครัว ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทางการส่งเสริมให้บรรลุวิสัยทัศน์ ที่ว่า คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำปัญญาแห่งวิชาชีพ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน สู่สากล ได้ต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   Gomate La-orpansakul   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
5/3/2564 18:32:13น. 276
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสหเวชศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบหลักสูตรแบบย้อนกลับ สำหรับ คณาจารย์ ของ คณะฯ

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน