คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอ show & share สหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

19/3/2564 19:49:48น. 196
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอ show & share สหกิจศึกษา ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอ show & share สหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมดังกล่าว และมอบเหรียญเรียนดีให้กับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4

โดยผลการตัดสินรางวัลการนำเสนอ show & share สหกิจศึกษา ครั้งที 3
ซึ่งเป็นผลงานของนิสิตชั้นปีที่ 4 ภายหลังการฝึกงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ดังนี้
1. Mobile App นำร่องการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
โดย นางสาวกนกวรรณ ลี้กุล, นางสาวพิมพร อ้ายมาดน้อย
และนางสาวภัทราวดี บุญรอด
2. การจัดทำระบบโปรแกรมตรวจเช็คสารเคมี
โดย นางสาวสุทธาสินี จันทร์สวย
3. การออกแบบเว็บไซต์สำหรับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย
โดย นางสาวกุลสินี แสงศรี
4. ถังดักไขมันเพื่อสิ่งแวดล้อม
โดย นางสาววนัชพร วิวุฒิ, นายพรพิพัฒน์ จันทร์ทอง
และนางสาวฐิตินันท์ โพธิ์งาม
5. การศึกษาต้นทุนการจัดการของเสียอันตรายชนิดภาชนะปนเปื้อนจากกระบวนการพ่นสี
โดย นางสาวขนิษฐา แจ้งสนธิ์
6. การศึกษาความเหมาะสมในการเลือกใช้ค่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์
ระเหยจากการคำนวณจากสมการโดยการทำการเปรียบเทียบกับค่าจากการตรวจวัดจริง กรณีศึกษา:คลังน้ำมันเด่นชัย
โดย นางสาวระริวรรณ กองศรีกุลดิลก และนางสาวธัญชนก แก้วอินตา

คณะกรรมการในการตัดสินโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
19/3/2564 19:49:48น. 196
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอ show & share สหกิจศึกษา ครั้งที่ 3

#PHUP #สาสุขพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #SDG4
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน