หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลการนำเสนอ show&share สหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 ของนิสิตชั้นปีที่ 4

22/3/2564 15:54:18น. 203
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลการนำเสนอ show&share สหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 ของนิสิตชั้นปีที่ 4
วันที่ 22 มีนาคม 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลการนำเสนอ show&share สหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 ของนิสิตชั้นปีที่ 4
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า รักษาการแทนคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบรางวัลให้กับผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้
1. Mobile App นำร่องการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
โดย นางสาวกนกวรรณ ลี้กุล นางสาวพิมพร อ้ายมาดน้อย
และนางสาวภัทราวดี บุญรอด
2. การจัดทำระบบโปรแกรมตรวจเช็คสารเคมี
โดย นางสาวสุทธาสินี จันทร์สวย
3. การออกแบบเว็บไซต์สำหรับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
โดย นางสาวกุลสินี แสงศรี
4. ถังดักไขมันเพื่อสิ่งแวดล้อม
โดย นางสาววนัชพร วิวุฒิ นายพรพิพัฒน์ จันทร์ทอง
และนางสาวฐิตินันท์ โพธิ์งาม
5. การศึกษาต้นทุนการจัดการของเสียอันตรายชนิดภาชนะปนเปื้อนจาก
กระบวนการพ่นสี
โดย นางสาวขนิษฐา แจ้งสนธิ์
6. การศึกษาความเหมาะสมในการเลือกใช้ค่าความเข้มข้นของสารอินทรีย์
ระเหยจากการคำนวณจากสมการโดยการทำการเปรียบเทียบกับค่าจาก
การตรวจวัดจริง กรณีศึกษา:คลังน้ำมันเด่นชัย
โดย นางสาวระริวรรณ กองศรีกุลดิลก และนางสาวธัญชนก แก้วอินตา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์/นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
22/3/2564 15:54:18น. 203
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม มอบรางวัลการนำเสนอ show&share สหกิจศึกษา ครั้งที่ 3 ของนิสิตชั้นปีที่ 4

#PHUP #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #สาสุขพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน