โครงการอบรมแกนนำสร้างเสริมสุขภาพ (ครั้งที่ 1)

1/4/2564 16:03:57น. 1092
นิสิตจิตอาสา
เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 (ที่ผ่านมา) ศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้จัดโครงการอบรมแกนนำสร้างเสริมสุขภาพ (ครั้งที่ 1) ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้น รวมถึงทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่นิสิตที่มีปัญหาด้านสุขภาพผ่านแกนนำสร้างเสริมสุขภาพของนิสิตแต่ละคณะเพื่อสอดส่องและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องตามหลักยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2564 (SUPER KPI) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน ตามมาตรการ 1.7.2 : ส่งเสริมใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และกล่าวรายงาน โดยนางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ โครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านให้บริการด้านสุขภาพ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการป้องกันปัญหาการใช้สารเสพติดในวัยรุ่น ประกอบด้วย นายแพทย์กมล ทรายสมุทร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นางธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ หัวหน้าศูนย์ให้คำปรึกษาและสร้างเสริมสุขภาวะ นางสาวอันติกา ศรีวัฒนกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา คุณภัคนันท์ เครือแก้ว และ คุณวีระพล เมืองก้อน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันให้ความรู้ เทคนิค ข้อแนะนำและประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพ บทบาทแกนนำสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงระบบการให้บริการสุขภาพ พร้อมการสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) อีกทั้งได้มอบเกียรติบัตรพร้อมเสื้อสำหรับแกนนำสร้างเสริมสุขภาพ รุ่นที่ 1 ณ ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
1/4/2564 16:03:57น. 1092
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการอบรมแกนนำสร้างเสริมสุขภาพ (ครั้งที่ 1)

#สร้างเสริมสุขภาพ #กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน