นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมถอดกระบวนการการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อชุมชนนวัตกรรม

9/6/2564 7:32:20น. 251
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

           ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.นิรมล  พรมนิล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว ว่าที่ร้อยโทวันชัย ถิ่นจันทร์ ปลัดเทศบาลตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นางอุษณีย์ ไชยสกุล ประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองหล่ม และสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนหนองหล่ม เข้าร่วมกิจกรรมถอดกระบวนการการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อชุมชนนวัตกรรม จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
       หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยได้รายงานผลการดำเนินโครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยแนวคิด BCG Model  ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนบนฐานการทำงานตามโครงการ 1 คณะ1 โมเดล ของมหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นชุมชนนวัตกรรม ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน Best Practice ชุมชนนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยพะเยา จากการดำเนินงานร่วมกับชุมชนตำบลหนองหล่ม และเทศบาลตำบลหนองหล่มในการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผ่านการดำเนินโครงการวิจัย บูรณาการร่วมกับการบริการวิชาการ และทำนุนำรุงศิลปะวัฒนธรรม ทั้งนี้ จากการถอดกระบวนการบริหารจัดการงานวิจัย และสะท้อนการเรียนรู้จากชุดโครงการ คณะผู้วิจัยได้รับข้อเสนอแนะเพื่อปรับใช้และพัฒนาต่อยอดการดำเนินโครงการวิจัยในชุมชน ต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง   
ข้อมูล/ข่าว :    วงเดือน ศักดิ์บุญเรือง/ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
9/6/2564 7:32:20น. 251
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมถอดกระบวนการการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อชุมชนนวัตกรรม

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน