คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

11/6/2564 13:01:45น. 340
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQAโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจ ในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มุมมองเชิงระบบ และภาพรวมโครงสร้างของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) รวมไปถึงให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถวิเคราะห์ตนเองตามโครงร่างองค์กรได้ และได้แนวทางในการนำเกณฑ์ TQA มาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรบรรยาย และวิทยากรในการทำ work shop ทบทวนโครงร่างองค์กร ช่วยให้ข้อเสนอแนะ และมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการนำมาประยุกต์ใช้ในการนำไปพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ด้านพัฒนาการบริหาร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะพยาบาลศาตร์ ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในการนำเกณฑ์คุณภาพมาบูรณาการกับพันธกิจขององค์กร  อันจะส่งผลให้องค์กรมีการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศได้อย่างยั่งยืน

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
11/6/2564 13:01:45น. 340
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพองค์กรเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

#คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ##มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน