พลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา (Reinventing University)

26/6/2564 16:10:53น. 1680
พลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา
       กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยวาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 และการประชุมกรรมการบริหารการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2569 และแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกันโดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาผู้ทรงคุณวุฒิ ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13” และรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน อนุกรรมการ Reinventing University ให้เกียรติบรรยายเรื่อง “โครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University System)” และที่ประชุมได้พิจารณากำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพะเยาในกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ (Area-based and Community) ที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะสูงตามความต้องการของท้องถิ่น และพัฒนาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม” ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในที่ประชุม และกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้กรุณาให้แนวทางและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ตามแนวทางแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา


      จากนั้น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันประชุมระดมสมอง เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 – 2569 และแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2570 โดยมีนายแพทย์สรวิศ บุญญฐีผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้รวบรวมข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนำเสนอแผนเข้าสู่ที่ประชุม ซึ่งจะทำการเสนอแผนต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ต่อไป


      

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ว่าที่ ร.ต.อุกฤษณ์ กัณธะคำ   
ข้อมูล/ข่าว :    ว่าที่ ร.ต.อุกฤษณ์ กัณธะคำ   
เพิ่มข่าวโดย :   ukrit.ka@up.ac.th   
26/6/2564 16:10:53น. 1680
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


พลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา (Reinventing University)

##มหาวิทยาลัยพะเยา #University of Phayao #กองแผนงาน #Planning UP
#sdg1 #sdg10 #sdg11 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน