คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)"

15/7/2564 11:28:00น. 2201
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)" ณ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)" ณ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นำโดย ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก หัวหน้าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยการเกษตรกรรมยั่งยืนและพัฒนาอาชีพเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนกิจกรรมย่อย พร้อมบุคลากร จัดโครงการดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม เปิดกิจกรรมและมอบปัจจัยการผลิตให้กับสมาชิกกลุ่มฯ โดยโครงการนี้มีหัวหน้าโครงการย่อย ดร.วาสนา พิทักษ์พล เป็นวิทยากร ได้พูดถึงการพัฒนาระบบการผลิตผักอินทรีย์และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักอินทรีย์ กระบวนการเตรียมดิน การทำปุ๋ยหมัก การเพาะกล้า การปลูกและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการวางแผนการตลาด

ผักอินทรีย์เป็นสินค้าที่ผู้ผลิตนํามาจําหน่ายในท้องตลาดเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภคได้บริโภคผักที่ ปลอดภัยต่อสุขภาพ ถึงแม้ว่าผักอินทรีย์มีราคาสูงกว่าผักทั่ว ๆ ไป 20-30 เปอร์เซ็นต์ ก็ตาม การผลิตผักอินทรีย์เป็น วิธีการปลูกผักที่มีขั้นตอนละเอียดกว่าการปลูกผักทั่วไป โดยผู้ผลิตต้องศึกษามาตรฐานการผลิตผักอินทรีย์เพื่อความ เข้าใจก่อนการปลูก พันธุ์ผักที่ใช้ปลูกต้องเป็นพันธุ์ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วว่าสามารถเจริญเติบโตได้ดีในท้องถิ่น ทนทานต่อโรคและแมลง เป็นที่ต้องการของตลาด และเหมาะสมสําหรับการปลูกเพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ นอกจากนี้การปลูกผักอินทรีย์ต้องมีการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการใช้ระบบปลูกพืช วัสดุเหลือใช้ทาง การเกษตร จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ และวัสดุจากธรรมชาติ ป้องกันและกําจัดศัตรูพืชโดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี ทุกชนิด หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีสังเคราะห์ และมีการแยกแยะผลผลิตให้แตกต่าง จากผักทั่วไปอย่างชัดเจน ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรฐานการผลิตผักอินทรีย์จะทําให้เกษตรกรได้ผลผลิตผักอินทรีย์ที่มี คุณภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค         

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
15/7/2564 11:28:00น. 2201
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)"

#มหาวิทยาลัยสู่ตำบล #มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #บริการวิชาการ
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg11 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน