คณะเกษตรศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลลิตา ลามะพรม นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับประกาศนียบัตรบทความดีเด่น (BEST PAPER)

2/8/2564 10:48:44น. 3935
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลลิตา ลามะพรม นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับประกาศนียบัตรบทความดีเด่น (BEST PAPER)

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลลิตา ลามะพรม นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับประกาศนียบัตรบทความดีเด่น (BEST PAPER) ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง “ผลของเส้นใยอาหารละลายน้ำที่สกัดด้วยเอนไซม์จากหน่อไม้เศษเหลือต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ Lactobacillus plantarum TISTR 2075 และ Bifidobacterium longum subsp. Longum TISTR 2195”


จากการเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 7 (The 7th TECHCON 2021) ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและพัฒนา นวัตกรรมสู่สังคมวิถีใหม่อย่างยั่งยืน” จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม โดยดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ และได้รับการสนับสนุนทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษาจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 และทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2562 จากมหาวิทยาลัยพะเยา
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
2/8/2564 10:48:44น. 3935
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวลลิตา ลามะพรม นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับประกาศนียบัตรบทความดีเด่น (BEST PAPER)

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg9 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน