คณะ ICT จัดอบรมการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสีย รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้ทรัพยากร และลดภาวะโลกร้อน

9/8/2564 17:14:34น. 400
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุม ICT คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมเรื่อง การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) หัวข้อ “การใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสีย รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” โดยมี ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้ฯ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญทางด้านสำนักสีเขียว (Green Office) โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และกระตุ้นการมีส่วนร่วม ในการลดใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและน้ำเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศ และลดภาวะโลกร้อน อันนำไปสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดี พร้อมด้วยอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
     คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2564 เพื่อนำเกณฑ์สำนักงานสีเขียวมาประยุกต์ใช้ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อยกระดับมาตรฐานสำนักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
9/8/2564 17:14:34น. 400
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT จัดอบรมการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสีย รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการใช้ทรัพยากร และลดภาวะโลกร้อน

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg13

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน