คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัด สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๒

7/9/2564 16:53:28น. 1273
PR ผู้บริหาร มพ. พบ ผู้บริหาร ค.สหเวชฯ อ.7 ก.ย. 2564

คณะสหเวชศาสตร์ ได้รับเกียรติ จาก มหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นเจ้าภาพ จัด สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๒ ขึ้น ใน วันอังคารที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๓๐ น. ในการนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย  ท่านอธิการบดีฯ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฯ ฝ่ายนโยบายและแผน รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ  รองอธิการบดีฯ ฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร  รองอธิการบดีฯ ฝ่ายคุณภาพนิสิต อาจารย์ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ  รองอธิการบดีฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ อาจารย์ ดร.ชัชวาล วงค์ชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฯ อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์  ผู้ช่วยอธิการบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำ้เงิน จันทรมณี และ  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีฯ นายอานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด ได้ให้เกียรติเข้าร่วมรับประทานอาหารเช้า อาหารว่างและดื่มกาแฟ พร้อมทั้งพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ กับ คณะผู้บริหารของคณะสหเวชศาสตร์ ประกอบด้วย คณบดีฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี รองคณบดีฯ ฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.อักษรากร คำมาสุข  รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนาวิชาการและความเป็นสากล อาจารย์ ดร.กภ.สุดารัตน์ สังฆะมณี  รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ ดร.กภ.พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ทนพญ.เบญจมาศ สุระเดช  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบริการวิชาการและนวัตกรรม อาจารย์ ดร.กภ.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ทนพญ.ศุภกัญญา ลาสม ประธานหลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.ศิรินทิพย์ คำฟู ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สรายศ ร่าเริงใจ และ  รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณะฯ นางสาวนุชนาถ ไชยมงคล ในการนี้นอกจากทางคณะฯ ได้นำเสนอกิจกรรมเด่นในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนทัศนะในการบริหารงานของคณะฯ ตามแนวทางที่ทางมหาวิทยาลัยพึงประสงค์ รวมทั้งนำเสนอข้อขัดข้องและขอคำแนะนำในการแก้ไข ซึ่งทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารคณะฯ ได้อย่างมีคุณค่ายิ่ง ทำให้หลายหลายข้อขัดข้อง สามารถทราบแนวทางแก้ไขให้ดำเนินการต่อไป ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งทางด้าน การพัฒนาหลักสูตร การให้บริการวิชาการ การเงินและงบประมาณ การพัสดุและอาคารสถานที่ และการสื่อสารภายในองค์กร โดยสรุปแล้ว กิจกรรมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๒ ณ คณะสหเวชศาสตร์ ในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์สูงและคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่ง ในการมุ่งสู่ วิสัยทัศน์ ของ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ว่า “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล” (University for Community Innovation with International Standard) ให้จงได้ในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างแน่นอน    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง   
ข้อมูล/ข่าว :    Yuttana Mundee   
เพิ่มข่าวโดย :   yuttana.mu@up.ac.th   
7/9/2564 16:53:28น. 1273
Print Friendly and PDF

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพจัด สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ ๒

#คณะสหเวชศาสตร์
#sdg4 #sdg10 #sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน