มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับตรวจสอบขอใบอนุญาตปลูกกัญชงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

14/9/2564 16:26:35น. 327
มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับตรวจสอบขอใบอนุญาตปลูกกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับตรวจสอบขอใบอนุญาตปลูกกัญชง

เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ คณะทำงานควบคุมและกำกับดูแลกัญชง (Hemp)                      จังหวัดพะเยา เข้าตรวจสอบสถานที่ขอรับอนุญาตปลูกกัญชง ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ตรงตามกำหนดมาตรฐานสถานที่ และระบบการควบคุมการปลูกกัญชง (Hemp) พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมรองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร  รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาล              วงค์ชัย และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมให้การต้อนรับ คณะทำงานควบคุมและกำกับดูแลกัญชง (Hemp) จังหวัดพะเยา เพื่อตรวจสอบสถานที่ในการขอรับใบอนุญาตปลูกกัญชง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง             รวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขพะเยา (สสจ.) ในการเข้ารวมตรวจสอบความเรียบร้อยโรงเรือนเพาะปลูกกัญชาและกัญชงในมหาวิทยาลัยพะเยา ในโครงการผลิตกัญชา ในรูปแบบอุสาหกรรม               แบบครบวงจร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือ                       บริษัท อภิญญา เมดิคอล จำกัด