คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ "การวิเคราะห์และเขียนแบบประเมินค่างาน" ผ่านระบบ Online ZOOM Meeting

15/9/2564 13:29:04น. 2255
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ "การวิเคราะห์และเขียนแบบประเมินค่างาน" ผ่านระบบ Online ZOOM Meeting

วันที่ 14 กันยายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "การวิเคราะห์และเขียนแบบประเมินค่างาน" ผ่านระบบ Online ZOOM Meeting พร้อม Live Facebook page วิทยากรโดย อาจารย์เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดโครงการดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้เป็นการเตรียมคนและเสริมส้รางศักยภาพคนให้มีสมรรถนะและทักษะแห่งอนาคต ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน โดยการวิเคราะห์งานเป็นพื้นฐานสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล ข้อมูลจากการวิเคราะห์งานแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างงานนั้นๆ กับองค์กร และช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจว่างานนั้นๆ เกี่ยวข้องกับความสำเร็จขององค์กรและเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรได้อย่างไร ซึ่งการวิเคราะห์งานนั้นจะอยู่บนหลักการที่เน้นบทบาทจริงในปัจจุบันและภารกิจตามยุทธศาสตร์และภารกิจองค์กรในอนาคต การกำหนดตำแหน่งและประเมินค่างานอย่างถูกต้องตามหลักการ กระบวนการ และขั้นตอนโดยอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์งานจะทำให้องค์กร จะช่วยให้ผู้บริหารองค์กรสามารถบริหารงานและบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องจึงควรมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอน กระบวนการในการวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และประเมินค่างานอย่างถูกต้อง

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
15/9/2564 13:29:04น. 2255
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ "การวิเคราะห์และเขียนแบบประเมินค่างาน" ผ่านระบบ Online ZOOM Meeting

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg4 #sdg8 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน