นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M) ครั้งที่ 9 ระดับมหาวิทยาลัย

21/9/2564 11:08:40น. 528
R2M, Research to Market
     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำโดย ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ ดร.นิจติยา สุวรรณสม ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกสร ดร.อำนาจ อ่อนสอาด และ ดร.กมลวรรณ จงสมชัย นำตัวแทนทีมนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันนำเสนอแผนธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9 ในระดับมหาวิทยาลัย ณ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (UPITI) เพื่อคัดเลือกทีมตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา ไปแข่งขันในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ)
     โดยผลการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ ทีม Marony คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผลงานวิจัยกาแฟซ่า ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนระดับมหาวิทยาลัย เพื่อไปแข่งขันหาสุดยอดแผนธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรมในสนามแข่งขัน R2M 2020 ระดับภูมิภาคต่อไป พร้อมรับเงินสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 10,000 บาท
โดยอีก 3 ทีม จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับรางวัลชมเชยร่วมพร้อมรับเงินรางวัล 1,000 บาท ได้แก่ ทีม Penta Medsci ทีม Cricket และทีมงอกอยู่ (Germination)

ทีม Marony: เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ โคลด์บริวสปาร์คกลิ้งหมักด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติจากสมุนไพรไทย
สมาชิกทีม
1. นางสาวกฤษฏิ์ภวิกา กนกพงษ์เสถียร หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. นางสาวปัณฑารีย์ ขัดมอน หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. นางสาวเบญญลักษณ์ มูลหล้า หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. นางสาวปิยะธิดา เรือนสอน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. อาจารย์ชาญชัย พรมมิ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ทีม Penta Medsci: การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกมันปูชนิดเปียกเชิงการค้า
สมาชิกทีม
1. นางสาวกัลยา สีแก้ว หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. นางสาวณัฐพร กันทะสะวะ หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. นางสาวพิชญา ป๊อกกาศ หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. นางสาววราภรณ์ ศิลา หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. นางสาวฐิติกาญจน์ ใจวงค์ หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี ระวังการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. อาจารย์กฤษณา พุกอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. อาจารย์นริศรา พันธุรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทีม Cricket: เต้าหู้ไข่จากผงโปรตีนจิ้งหรีด
สมาชิกทีม
1. นางสาวทักษิณา ศรีมงคล หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. นางสาววันวิสา ดวงเนตร หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. นางสาวชุติมา ธนธรรมโชคชัย หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. นางสาวกิตติมา ทองวัฒนา หลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. นางสาวเมธาวี พรมมี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

ทีมงอกอยู่ (Germination): นมถั่วเหลืองงอกสูตรเพิ่มโปรตีนเพื่อสุขภาพ
สมาชิกทีม
1. นางสาวนภัสสร สุพรรณ หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. นางสาวอินทุอร ธรรมริยา หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. นางสาวธัญชนก เขียวสนุก หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. นางสาวกชพร คำตุ้ย หลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
5. นายสัจจพบ แก้วใบงาม หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. อาจารย์นริศรา พันธุรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
3. อาจารย์กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.นิจติยา สุวรรณสม/ดร.กมลวรรณ จงสมชัย   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.นิจติยา สุวรรณสม/ ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
21/9/2564 11:08:40น. 528
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์คว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรมโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (R2M) ครั้งที่ 9 ระดับมหาวิทยาลัย

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg4 #sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน