คณะ ICT ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มุ่งพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

1/10/2564 16:08:59น. 307
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
         เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ เชี่ยวสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบาย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, อาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน, ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อุดมศรีไพบูลย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และอาจารย์ศริทธิ์ พร้อมเทพ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ โดยมีดร.กิจจา ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่, อาจารย์สาคร ปันตา หัวหน้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติและคณาจารย์ในคณะฯ ให้การต้อนรับและพาชมสถานที่และห้องปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

        คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ได้วางแผนจัดทำห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอนและวิจัยด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต่อไปในอนาคต


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนภัสวรรณ คำอิสสระ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
1/10/2564 16:08:59น. 307
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มุ่งพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน