กิจกรรม Big Cleaning Day กองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1

4/10/2564 11:51:09น. 1231
Big Cleaning
ในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day กองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1 เป็นการจัดเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองบริการการศึกษา ประเด็นยทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและมีธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาองค์กรเพื่อเป็นหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการที่ดี ให้บริการด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กลยุทธ์ที่ 1.1.3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของการทำงาน (Workplace Environment) มาตรการที่ 1.1.3.1 ปรับปรุงสถานที่ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายให้กองบริการการศึกษา เล็งเห็นถึงความสำคัญกับการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี โดยปฏิบัติต่อกันด้วยความเป็นกันเอง มีการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานและบรรยากาศที่สนับสนุนให้บุคลากรกองบริการการศึกษา มีความพึงพอใจในการทำงาน ตลอดจนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรในสถานที่ทำงาน ดังนั้น กองบริการการศึกษาจึงจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2564 ขึ้น เพื่อจัดให้มีภูมิทัศน์สะอาดในสถานที่ทำงานและพื้นที่ในเขตบริการ สวยงามต่อผู้พบเห็น ตลอดจนเป็นการสร้างความพึงพอใจของอาจารย์ นิสิต และผู้ที่มาใช้บริการของกองบริการการศึกษาต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   วรรณนิสา คำสนาม   
ข้อมูล/ข่าว :    วรรณนิสา คำสนาม   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
4/10/2564 11:51:09น. 1231
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม Big Cleaning Day กองบริการการศึกษา ครั้งที่ 1

#Big Cleaning #กองบริการการศึกษา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน