คณะเกษตรฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) “การเตรียมกล้าเชื้อจุลินทรีย์อย่างง่าย”

6/10/2564 13:29:12น. 2205
คณะเกษตรฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) “การเตรียมกล้าเชื้อจุลินทรีย์อย่างง่าย”
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยาวิทยากรโดย ดร.วนิดา แซ่จึง, ดร.พนิตนาฏ อู่พุฒินันท์ และ ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ดำเนินจัดการเรียนการสอนดังกล่าวฯ ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเปิดโอกาสให้นิสิตและบุคคลทั่วไปที่สนใจ เช่น ผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับอาหารหมัก เกษตรกรที่ใช้เชื้อปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคพืช และเกษตรกรที่ใช้กล้าเชื้อจุลินทรีย์ในการหมักอาหารสัตว์ ได้เรียนรู้และเพิ่มทักษะทางด้านการเตรียมกล้าเชื้อจุลินทรีย์อย่างง่าย โดยผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้พื้นฐานทางด้านจุลินทรีย์ การคัดเลือกกล้าเชื้อ การเตรียมกล้าเชื้อจุลินทรีย์ทั้งแบบสดและแบบแห้ง และการตรวจสอบประสิทธิภาพของกล้าเชื้อ นอกจากนี้ยังได้เสริมความรู้ด้านอื่นเพิ่มเติม โดยได้พาผู้เข้าร่วมอบรมไปศึกษาดูงานยังสถานประกอบการ นาย ก ฟาร์ม ผักไฮโดรโปรนิกซ์ ลิ้นจีห่อ พะเยา และวิสาหกิจชุมชนสวนเห็ดภูกามยาว เพื่อเรียนรู้ถึงแนวทางการวางแผนการผลิตและการนำผลผลิตทางการเกษตรที่ได้เข้าสู่ Modern trade ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดและประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้ต่อไป

 
    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
6/10/2564 13:29:12น. 2205
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรฯ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) “การเตรียมกล้าเชื้อจุลินทรีย์อย่างง่าย”

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #บริการวิชาการ
#sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน