ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนวิจัย จากสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม

1/12/2564 15:34:45น. 1371
โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาสถานการณ์และประเมินผลสำเร็จของมาตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทยในปัจจุบัน" (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม) โดยจะมีการลงนามสัญญาในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล (หัวหน้าโครงการวิจัย) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา ใจแก้วทิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมวุฒิ สาระกิจ คณะผู้วิจัยที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนวิจัย จากสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม


โครงการวิจัย เรื่อง "การศึกษาสถานการณ์และประเมินผลสำเร็จของมาตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทยในปัจจุบัน" (ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อหันเหผู้กระทำผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม) โดยจะมีการลงนามสัญญาในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ สำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม
ทั้งนี้โครงการวิจัยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์สำคัญ 5 ประการ คือ
1) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์หรือแนวทางการใช้มาตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อให้เห็นถึงสถานการณ์การนำมาตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในประเทศไทยปัจจุบัน
2) เพื่อศึกษาทบทวนกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติและมาตรการที่เกี่ยวข้องของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นก่อนการพิจารณาคดีของศาล รวมถึงบทบาทของผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทว่าสามารถป้องกันการกระทำความผิดและลดการกระทำผิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
3) เพื่อศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี สถิติที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทยในชั้นก่อนการพิจารณาคดีของศาลก่อนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 เปรียบเทียบกับหลังประกาศใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562
4) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ กฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติ (Best Practice) ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นก่อนการพิจารณาคดีของศาลของต่างประเทศ เพื่อนำมาศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นก่อนการพิจารณาคดีของศาลของประเทศไทย ในการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ในการกำหนดข้อเสนอแนะในการแก้ไขกฎหมายไทย และทำให้คนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมลดน้อยลง
5) เพื่อพัฒนาเครื่องมือในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพและได้ข้อเสนอแนะแนวทางในการนำแนวคิดมาตรการการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นก่อนการพิจารณาคดีของศาล มาใช้ในการลดปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาของศาลในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย รูปแบบของระบบบริหารงานการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประเทศไทย และเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.อุดม งามเมืองสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
1/12/2564 15:34:45น. 1371
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้วิจัยจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติทุนวิจัย จากสำนักงานกิจการยุติธรรม (สกธ.) กระทรวงยุติธรรม

# มหาวิทยาลัยพะเยา #การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท #วิจัย #ผลงานวิจัย #คณะนิติศาสตร์
#sdg4 #sdg5 #sdg10 #sdg16 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน