คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่หารือแนวทางในการดำเนินงานด้านการวิจัยในเขตพื้นที่อำเภอปง

8/12/2564 15:50:06น. 669
     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่หารือแนวทางในการดำเนินงานด้านการวิจัยในเขตพื้นที่อำเภอปง
 วันที่ 7 ธันวาคม 2564


         คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ได้ดำเนินการตามกรอบนโยบาย และแผนกลยุทธ์ การบริหารงานมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มุ่งพัฒนาความเข้มแข็งและขีดความสามารถ ในการวิจัยของบุคลากร โดยมีมาตรการและแผนการดำเนินงานในการที่จะจัดตั้งหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยขึ้น และคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคร่วมกับการบูรณาการในการเรียนการสอน รวมทั้งการสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่โดยชุมชนมีส่วนร่วมนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน


          คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงลงพื้นที่หารือแนวทางในการดำเนินงานด้านการวิจัยในเขตพื้นที่อำเภอปง พร้อมทั้งแนะนำคณะสาธารณสุขศาสตร์ และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ด้านการสร้างงานวิจัย และการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม โดย ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แนะนำหลักสูตร พร้อมทั้งได้ดำเนินกิจกรรมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างงานวิจัย และการบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปง  


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
8/12/2564 15:50:06น. 669
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่หารือแนวทางในการดำเนินงานด้านการวิจัยในเขตพื้นที่อำเภอปง

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #University of Phayao #SchoolofPublicHealth #SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน