มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ประชาคมกาดหล่ายต้า ต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา

17/12/2564 18:15:15น. 1212
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ประชาคมกาดหล่ายต้า ต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ ประชาคมกาดหล่ายต้า

ต้อนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รองศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ธีระภูธร รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์ จารุวรรณ โปษยานนท์ ร่วมกับ คณะกรรมการประชาคมกาดหล่ายต้า และ วิสาหกิจชุมชนระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา  ร่วมต้อนรับ คณะสมาชิกวุฒิสภา (สว.) นำโดย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม นายจิระชัย มูลทองโร่ย นายณรงค์ อ่อนสะอาด และ นายมณเฑียร บุญตัน ในการลงพื้นที่จังหวัดพะเยา พร้อมทั้งเยี่ยมชมการบริหารจัดการ กาดหล่ายต้า ย่านเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์ โดยมีวาระการติดตามประเด็นสำคัญคือ Creative Economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กาดหล่ายต้า จังหวัดพะเยา


หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์กิจกรรมการจัดนิทรรศการวิชาการแผนที่วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ชุมชมแม่ต๋ำ อำเภอเมืองเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงจัดโครงการจัดทำแผนที่ทางวัฒนธรรม และมีการสนับสนุนชุมชนให้พัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสำหรับนิสิต บุคลากร ชุมชน เยาวชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้นำข้อมูลจากแผนที่วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน เพื่อเผยแพร่แผนที่วัฒนธรรมทุนทางวัฒนธรรมของ ชุมชมแม่ต๋ำ ผ่านกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรมในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ผ่านโครงการ Cultural Mapping of Phayao

ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ กล่าวถึงทิศทางในการดำเนินงาน อีกทั้งยังรวมไปถึงการสนับสนุน อาจารย์ นักวิจัยในการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาชุมชน มุ่งสู่วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากลหลักการและเหตุผล ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยามีพันธกิจที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของชาติ และสนับสนุนให้มีการทำงานเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนในจังหวัดพะเยา (Area-based University) เพื่อให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม (Cultural Space) นอกจากนี้ ยังเป็นนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาต่อยอดตามแนวทางของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน และการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืน อธิการบดีกล่าว


และในช่วงสุดท้าย ประธานวิสาหกิจชุมชนระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา นายอัษฎากรณ์          ฉัตรานันท์ นำเสนอแนวคิดการจัดตลาดชุมชนบนฐานทุนทางวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ผ่านความร่วมมือของคณะทำงานกาดหล่ายต้า ทีมนักวิจัยจากโครงการวิจัยระเบียงวัฒนธรรมกว๊านพะเยา โครงการวิจัยฝ้ายท้องถิ่นภาคเหนือ จากมหาวิทยาลัยพะเยา โครงการวิจัย Koyori Project จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ และ สมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา โครงการวิจัยการพัฒนาพื้นที่ย่านด้วยทุนทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และเชิญชวนร่วมกิจกรรมอาริกาโตะหล่ายต้า ล้านนาญี่ปุ่นในความทรงจำ ย่านแม่ต๋ำวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ในวันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. กับกิจกรรมรำวงหล่ายต้าบงโอโดริ เดินเที่ยวตลาดวัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่ชาวชุมชนร่วมกันออกร้าน นำอาหารพื้นบ้านมา นำเสนอความเป็นล้านนา-ญี่ปุ่น เรื่องวัฒนธรรมเพลง การแต่งกาย และการ์ตูนญี่ปุ่นภายใต้แนวคิด" วัฒนธรรมกินได้ " โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook แฟนเพจ กาดหล่ายต้า Lai Ta Market ย่านเศรษฐกิจวัฒนธรรมสร้างสรรค์