กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรมพบอาจารย์ 6 รายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผ่าน Microsoft Live Event

24/12/2564 13:16:59น. 842
GE Online
วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริการการศึกษา จัดกิจกรรมพบอาจารย์ 6 รายวิชา บูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผ่าน Microsoft Live Event ประกอบด้วย
- รายวิชา 002201 พลเมืองใจอาสา หรือ 003132 ไทยและประชาคมโลก
- รายวิชา 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม หรือ 003134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือ 003136 พะเยาศึกษา
- รายวิชา 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล หรือ 002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
- รายวิชา 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หรือ 005171 ชีวิตและสุขภาพ
- รายวิชา 004101 ศิลปะในการดำเนินชีวิต หรือ 005172 การจัดการดำเนินชีวิต
- รายวิชา 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม หรือ 005173 ทักษะชีวิต/กลุ่มวิชาพลานามัย
ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 (นิสิตรหัส 64) และนิสิตชั้นปีที่ 2 (นิสิตรหัส 63) โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนรายวิชาบูรณาการ 6 รายวิชา เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน เพื่อติดตามงานและแนะนำการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา ตลอดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พีระชาติ อูปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
24/12/2564 13:16:59น. 842
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองบริการการศึกษาจัดกิจกรรมพบอาจารย์ 6 รายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ผ่าน Microsoft Live Event

#GE Online
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน