นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

27/1/2565 12:02:45น. 1297
นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 Economic and Social Recovery from COVID-19 By Research and Development"

วันที่ 27 มกราคม 2565 นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11 Economic and Social Recovery from COVID-19 By Research and Development" ณ อาคารพระอุบาลี 99 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดี, พร้อมนักวิจัย เข้าร่วมดังงานกล่าวฯ งานประชุมพะเยาครั้งที่ 11 ได้รับเกียรติจากนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ กล่าวเปิดงานประชุมในครั้งนี้

 


โดยในปีนี้ คณะเกษตรศาสตร์ฯ ได้รับรางวัล "1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม" ระดับ Bronze Award พื้นที่ดำเนินการ : ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา โครงการนวัตกรรมการเลี้ยงปลาขนาดเล็กโอเมก้า-3 เพื่อยกระดับขีดความสามารถชุมชนตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

รางวัลนักวิจัยดีเด่น อันดับที่ 1 ที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุดระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ

รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการวิจัยที่สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน
ผศ.ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยากำหนดพันธกิจหลักสำคัญประการหนึ่งคือ พันธกิจด้านการวิจัยและพัฒนา รวมถึงพันธกิจด้านการบริการวิชาการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งรวมทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและแหล่งรวมองค์ความรู้ในหลายสาขา มหาวิทยาลัยจึงสามารถใช้องค์ความรู้เพื่อการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม เป็นที่พึ่งพาทางวิชาการของหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องมีระบบและกลไกที่จะทำให้สามารถดำเนินงานผลิตผลงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงพาณชิย์ และมุ่งยกระดับการพัฒนาสู่ความเป็นสากลต่อไป   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
27/1/2565 12:02:45น. 1297
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นักวิจัยคณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้ารับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ในงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ #งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน