คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ให้กับสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม

1/2/2565 8:57:29น. 510
 โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ให้กับสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม
วันที่ 28-31 มกราคม 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ให้กับสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม
บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน
รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ดร.สุทธิชัย ศิรินวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย จาดศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชนให้เป็นวิทยากรในการบรรยายโครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ให้กับสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเลือกหัวข้อและวิธีเขียนงานวิจัย และการนำสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นได้มีการฝึกปฏิบัติการเขียนงานวิจัย และประกวด นำเสนอ ผลงานวิจัย และ R2R ผลงาน CQI และผลงานนวัตกรรม ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
1/2/2565 8:57:29น. 510
Print Friendly and PDF

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสารผ่าน tiktok มพ.

@uptiktok2023

แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน