คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 ของจังหวัดต่างๆ ในประเทศที่จ.น่าน

1/2/2565 12:04:42น. 1289
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 ของจังหวัดต่างๆ ในประเทศที่จ.น่าน
ระหว่างวันที่ 24-28 มกราคม 2565
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ อาจารย์อรทัย เกตุขาว อาจารย์สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ และอาจารย์สุรางคนา ไชยรินคำ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดร.สุธานี มะลิพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 ของจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศ ที่จังหวัดน่าน
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักวิชาการ กระทรวงสาธารณสุข ในการวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโรค COVID-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลน่าน ผู้อำนายการโรงพยาบาลเชียงกลาง พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลเชียงกลาง สาธารณสุขอำเภอและผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเชียงกลางผอ.รพ.สต.เปือ, และอสม. ผู้นำชุมชน ในอำเภอเชียงกลาง


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   
1/2/2565 12:04:42น. 1289
Print Friendly and PDF

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโครงการวิจัยถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในการรับมือโรค COVID-19 ของจังหวัดต่างๆ ในประเทศที่จ.น่าน

# มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะสาธารณสุขศาสตร์ #คณะสาธารณสุขศาสตร์มอพอ #สาสุขพะเยา #SchoolofPublicHealth #University of Phayao #SDG3 #SDG4 #SDG17
#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน