คณะ ICT จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อแนะนำข้อมูลภาพรวมของคณะ และมหาวิทยาลัย รวมไปถึงชี้แจงกฎระเบียบข้อปฏิบัติ และสวัสดิการต่าง ๆ

16/3/2565 13:30:37น. 494
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ คณะ ICT
             เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ได้แก่ อาจารย์ราเชนทร์ สุขม่วง อาจารย์ภควัส บุตรศรี และอาจารย์นางสาววรรณวจี ครุฑน้อย บุคลากรสายวิชาการประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย เพื่อแนะนำข้อมูลภาพรวมของคณะและมหาวิทยาลัย รวมไปถึงชี้แจงกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ และสวัสดิการต่าง ๆ
              โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยอาจารย์วรกฤต แสนโภชน์ รองบดีฝ่ายบริหารและวางแผน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ และอาจารย์สัณห์ชัย หยีวิยม รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้แนะนำหน่วยงานภายใต้บริบทของมหาวิทยาลัย วัฒนธรรมสำหรับการปฏิบัติงานภายในองค์กร วิธีการดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และนโยบายของหน่วยงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ วิชาการ คุณภาพนิสิตและด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงทิศทางการดำเนินงานของหน่วยงาน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ จากนั้นนายรณชัย ทิพย์มณฑา หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ชี้แจงกฎระเบียบข้อปฏิบัติ การบริหารงานบุคคล สวัสดิการ และการยื่นขอความก้าวหน้าหน้าทางวิชาการ เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
16/3/2565 13:30:37น. 494
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะ ICT จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อแนะนำข้อมูลภาพรวมของคณะ และมหาวิทยาลัย รวมไปถึงชี้แจงกฎระเบียบข้อปฏิบัติ และสวัสดิการต่าง ๆ

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg3 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน