SEEN ม.พะเยา จัดรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา

23/3/2565 15:13:28น. 1134
การประหยัดพลังงาน
 
          วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ นายศุภกร แสงศรีธร รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการภูมิภาค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค๔ ได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar rooftop) โดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เพื่อรับแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนสำหรับมหาวิทยาลัยพะเยาและสามารถดำเนินการศึกษาวิจัยในประเด็นต่างๆ Smart Energy Meter,P2P model, Energy Storage ได้                   การดำเนินกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ดังนั้น จึงได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อให้ได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาอาคารตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานว่าด้วยรับฟังความเห็นและทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๖๕           โดยมีแผนการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างบริเวณหลังคาอาคารต่างๆ และนำพลังงานสะอาดที่ได้จากแสงอาทิตย์ นำมาผลิตไฟฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก หรือแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อใช้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้บนหลังคาของอาคารต่างๆ จำนวน ๑๓ หลัง ประกอบด้วย
     อาคาร ICT
     อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์
     อาคาร SCI01-02
     อาคาร SCI03-04
     อาคาร CE03-04
     อาคาร CE05-06
     อาคาร CE07
     อาคาร CE08
     อาคาร CE09-10
     อาคาร CE11- 12
     อาคาร CE13-14
     อาคารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ และอาคารเรียนรวมหลังเก่า มีขนาดกำลังผลิต รวม ๒,๙๙๗.๐๗ กิโลวัตต์

          การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ ดังกล่าวนั้น ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องภูกามยาว ๓ อาคารเรียนรวมหลังเก่า และเปิดรับฟังความเห็นต่อเนื่องไปอีกไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม ถึงวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม / ปราการ บุญมาวงค์ งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม / ธิดาดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
23/3/2565 15:13:28น. 1134
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN ม.พะเยา จัดรับฟังความคิดเห็น การบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานภายในของมหาวิทยาลัยพะเยา

#SEEN #การประหยัดพลังงาน
#sdg7 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน