คณะศิลปศาสตร์จัดการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบออนไลน์

29/3/2565 11:51:44น. 679
คณะศิลปศาสตร์จัดการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบออนไลน์
       เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 คณะศิลปศาสตร์จัดการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม MS Teams โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี จัด Live ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE14204) และคณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ รวมถึงบุคลากรสายสนับสนุนท่านอื่น ๆ ได้เข้าร่วมการประชุมแบบออนไลน์ ผ่าน MS Teams โดยมีเนื้อหาในช่วงต้นของการประชุม ประกอบด้วย การแนะนำบุคลากรใหม่และอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ กลับมาปฏิบัติงาน รวมถึง

ร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1 ท่าน


ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการประเมินการสอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 6 ท่าน


ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 18 ท่าน
ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 5 ท่าน


ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่มีผลงานนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 16 ท่านและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564


       จากนั้น ท่านคณบดีกล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์การจัดประชุมแก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน พร้อมกล่าวขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่มีผลงานในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นด้วย จากนั้นคณะผู้บริหารจึงกล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้       การกล่าวรายงาน Super KPI ด้านวิชาการ ปี 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ กล่าวนำเสนอนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (วิจัยในชั้นเรียน) งบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน งบประมาณมหาวิทยาลัยพะเยา และกล่าวนำเสนอนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (วิจัยในชั้นเรียน) งบประมาณคณะศิลปศาสตร์ รวมถึงกล่าวรายงานผลงานด้านวิชาการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เช่น จำนวนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ จำนวนนวัตกรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน จำนวนผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ และจำนวนผลงานวิจัยในชั้นเรียน เป็นต้น จากนั้น ดร.เบญจพร เทพสีหนู ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานความก้าวหน้าของการปรับปรุงหลักสูตร ทั้งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ให้มีความทันสมัยและมีจุดเด่นที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
       การกล่าวรายงานความก้าวหน้าด้านการบริการวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี มีประเด็นสำคัญ อาทิ รายงานความก้าวหน้าด้านการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยใช้ Language & Community เป็นแกนหลัก มีโครงการเด่น เช่น การพัฒนาสื่อและบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน (Creative Economy) การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การพัฒนานวัตกรรมนิทานภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และ ประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย คณะ และชุมชน ผลักดันให้เป็นประเพณีสำคัญของชาวพะเยา นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนารูปแบบการนำเสนอสื่อดังกล่าวฯ ให้มีความเป็นสากล มีการจัดทำคลิปวีดีโอแนะนำประเพณี ให้เสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อม sub title ด้วย ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน เน้นการใช้องค์ความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งทางคณะได้ทุ่มเทผลักดันพันธกิจเหล่านี้อย่างเต็มที่
       การกล่าวรายงานความก้าวหน้าด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต โดย อาจารย์ณัฐวร วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต กล่าวนำเสนอ Super KPI 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ด้านสุขภาพ และด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งหนึ่งในโครงการเด่นด้านดังกล่าวฯ คือประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ซึ่งบูรณาการศาสตร์ด้านภาษาและคติชนวิทยาเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้รายงานความสำเร็จด้านอื่น ๆ อาทิ รางวัลชนะเลิศ การพัฒนาระบบดูแลสุขภาพจิตของนิสิตคณะศิลปศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นวัตกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์นิสิต ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการ “สุนทรียศิลป์แห่งภาษา” และรางวัลอื่น ๆ ในหัวข้อการพัฒนาคุณภาพนิสิตด้วย เช่น รางวัลสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ รางวัลสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา รางวัลสัตภัณฑ์ ด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต และรางวัลสื่อสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น
       การกล่าวรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ภาษา โดย ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กล่าวนำเสนอ Super KPI 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบันมีหลักสูตรทั้งหมด 8 หลักสูตร อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ หลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา เมืองท่องเที่ยวแห่งล้านนาตะวันออก หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพะเยาศึกษา ภาษาฝรั่งเศสด้านอาหาร หลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารภาษาจีนแบบเร่งรัด หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพยาบาลวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้น จากนั้นนำเสนอด้านศูนย์ภาษา ซึ่งมีพันธกิจหลายด้าน อาทิ การจัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ และ การพัฒนาสื่อวีดีโอสำหรับศึกษาด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ศูนย์ภาษา การจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ เป็นต้น
       การกล่าวรายงานผลการดำเนินงาน Green Office และ ITA โดย ดร.รัตนา ยาวิเลิง รองคณบดีฝ่ายบริหาร โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การสร้างพื้นที่สีเขียวรอบคณะ สร้างความร่มรื่นให้กับคณะศิลปศาสตร์ โดยคิดเป็นบริเวณกว่า 65% ของคณะ การรณรงค์และดำเนินการ 5 ส. + 1 ป. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย และประหยัดพลังงาน รวมถึงการรณรงค์คัดแยกขยะด้วย จากนั้นนำเสนอผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีผลการประเมิน คือ IIT 27 คะแนน, EIT 26.23 คะแนน, OIT 24.58 คะแนน รวม 77.81 คะแนน มีผลการประเมินระดับ B นอกจากนี้ ยังมีผู้ร่วมประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ถึง 98 คน (จากจำนวนที่กำหนด 75 คน) และผู้ร่วมประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) จำนวนถึง 213 คน (จากจำนวนที่กำหนด 100 คน)
       การกล่าวรายงานความคืบหน้าการจัดเตรียมห้องบันทึกสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ความคืบหน้าในการจัดสร้างศูนย์ภาษา และความคืบหน้าการจัดสร้างห้องปฏิบัติการและศูนย์ทดสอบทางภาษา โดย อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร โดยมีการนำเสนอห้องสอนออนไลน์และห้องสอน Hybrid พร้อมขั้นตอนการขอใช้บริการ นำเสนอโปรแกรมต่าง ๆ ที่คณะซื้อไว้สำหรับบริการบุคลากร เช่น Freepik และ Zoom นำเสนออุปกรณ์สำหรับให้บริการแก่บุคลากรของคณะ เช่น กล้อง Webcam และหูฟังพร้อมไมโครโฟน และสุดท้ายคือความคืบหน้าของการจัดทำแบบแปลนห้องศูนย์ภาษา ซึ่งจะจัดสร้าง ณ ห้อง CE14204 และห้องปฏิบัติการและศูนย์ทดสอบทางภาษา ซึ่งจะจัดสร้าง ณ ห้อง CE12203 และ CE12205
       ในตอนท้าย คณบดีได้แจ้งให้คณาจารย์ทราบถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน รวมถึงแนวทางในการจัดการศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 และเน้นย้ำให้คณาจารย์สนับสนุนการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อสำเร็จการศึกษาของนิสิต จากนั้นจึงเปิดให้มีการซักถาม แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาแนวทางในการบริหารงานคณะต่อไป
ข้อมูล: นางสาวมนัสนันต์ กาทองทุ่ง บุคลากร

ภาพ / ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ

Banner: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Facebook Page: https://www.facebook.com/photolibarts/

เว็บไซต์: http://www.libarts.up.ac.th/

    

facebooktwitterline


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมนัสนันต์ กาทองทุ่ง / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
29/3/2565 11:51:44น. 679
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์จัดการประชุมบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบออนไลน์

#sdg3 #sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน