กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ การส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ

8/4/2565 10:41:54น. 395
นิสิตพิการ
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้จัดกิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ การส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Microsoft Teams โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตพิการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริม การมีงานทำให้คนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ตลอดจน การให้บริการจัดหางานให้คนพิการผ่านระบบ E-Service ของกรมการจัดหางาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ชำนาญการจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา นายสหการ เขื่อนแปด ตำแหน่งนักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้างานแนะแนวและอาชีพ มาเป็นวิทยากรในกิจกรรมครั้งนี้


   

facebooktwitterline


ภาพ :   กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ   
ข้อมูล/ข่าว :    รักชนู วงศ์วุฒิ / ปริตา เจริญสิน   
เพิ่มข่าวโดย :   Rukchanoo.wo@up.ac.th   
8/4/2565 10:41:54น. 395
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ การส่งเสริมการมีงานทำให้คนพิการ

#sdg3 #sdg4 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน