ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบสถานประกอบการบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด บริษัทในเครือของบริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

19/5/2565 16:28:29น. 252
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบสถานประกอบการบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด  บริษัทในเครือของบริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ดร.ชนาภา ดวงไฟ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และ อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและประธานหลักสูตรระยะสั้นภาษาญี่ปุ่นเพื่ออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าพบคุณนนทลี หยกสุวรรณกุล คุณพิมพ์พินิจ พีชวณิชย์ และ คุณจิตรวลัย พิตพีรฆ นักวิชาการภาษาไทย บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด บริษัทในเครือของบริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถ.ตะนาว แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานประกอบการที่ให้ความอนุเคราะห์ รับนิสิตคณะศิลปศาสตร์เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ปฏิบัติสหกิจศึกษา) ด้วยดีมาโดยตลอด ในครั้งนี้มีประเด็นหารือและพูดคุยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตคณะศิลปศาสตร์ในสาขาวิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2565 ในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงได้พิจารณาการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม อาทิ การปรับปรุงหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นอื่น ๆ รวมถึงการจัดทำแบบทดสอบเพื่อการวัดประเมินที่มีคุณภาพต่อไป


      

ภาพ / ข้อมูล : ดร.ชนาภา ดวงไฟ / อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย

ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์                               

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://libarts.up.ac.th/  
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


 

facebooktwitterline


ภาพ :   ดร.ชนาภา ดวงไฟ / อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.ชนาภา ดวงไฟ / อาจารย์อิทธิพล บัวย้อย / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
19/5/2565 16:28:29น. 252
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เข้าพบสถานประกอบการบริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด บริษัทในเครือของบริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน